This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +90 346 487 2473

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esaslarını görmek için tıklayınız... 

AMAÇ VE KAPSAM 

Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin yapacakları zorunlu iş yeri stajlarının temel ilkeleri Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin hazırlamış olduğu Staj Yönergesi ile belirlenmiş olup; aşağıdaki esaslar, ilgili yönergede yer alan her bölümün kendi gereksinimlerine uygun bir kılavuz hazırlayabileceği ilkesine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Stajın öğrenciye amaçlanan şekilde kazanım sağlaması için öğrenciden beklenen, kendisine gerek teknik gerekse sosyal anlamda katkı sağlayabilecek uygun bir staj  yeri bulmasıdır. Staj yapılan şirketin nasıl faaliyetler yürütürse yürütsün, önemli olan öğrencinin staj yaptığı yerde üzerinde çalıştığı bir projeyi başarıyla tamamlaması, bu projeyi uygun şekilde ve formatta staj raporuna işlemesidir.

STAJ YERİ VE DAĞITIMI 

Staj yapılacak yer, yönetim, endüstri, ticaret veya hizmet alanlarında faaliyet gösteren; bilgisayar donanımı / yazılımı üreten veya pazarlayan bir kurum veya kuruluş olmalıdır.  Bunların dışında, kurum ve kuruluşlara ait bilgi işlem merkezlerinde de staj yapılabilir. 

Staj yapılacak kurumda Bilgisayar Mühendisliği eğer yoksa Elektrik-Elektronik, Yazılım veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarından mezun en az 1 mühendis bulunmalıdır. 

Öğrenci kendi mühendislik alanı ile ilgili bir iş yerinde çalışıyor ise, bölüm staj komisyonunun uygun görmesi halinde çalıştığı kurumda staj yapabilir. 

STAJ SÜRESİ VE ALANI 

Öğrencinin mezun olabilmesi için toplam en az 45 işgünü staj yapması gerekmektedir. 

Staj dönemleri (bir iş yeri için25 iş gününden uzun olamaz. En az 10 gün süre ile staj yapılması uygun görülmüştür. 

Öğrenciler, Bölüm Başkanlığının teklifi ve Dekanlığın onayı ile stajlarının en fazla 20 iş gününü Mühendislik Fakültesi’nde yapabilirler. 

Toplam staj süresinin en az 25 günü Yazılım Stajı olmalıdır. 

Normal koşullarda bir hafta iş günü olarak kabul edilmektedir. Cumartesi günleri de çalışılan işletmelerde, bu durumun belgelenmesi halinde, bu yerlerdeki haftalık iş günü esas alınır. 

STAJ DEFTERİ 

Staj Başvuru Formunu (Form-10) doldurarak ilgili kurum/firma tarafından imzalatarak bölüme başvurulur. Staj yeri olarak belirlenen kurum/firma staj yapmaya uygun görülür ise staj komisyonu tarafından imzalanır ve staj defteri teslim alınır. Staj defteri giriş sayfasındaki bilgiler doldurulur, ilgili yerlere onaylar yapıldıktan sonra staja başlanabilir.

Staj Sicil Fişi (Form-11), öğrenci stajını tamamladıktan sonra ilgili kuruluşun yetkilisince (staj sorumlusu) eksiksiz olarak doldurularak, imzalandıktan sonra kapalı ve mühürlü/kaşeli zarf içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sekreterliğine iletilir (öğrenci tarafından ya da posta yoluyla). 

Staj bitiminde, staj raporu yazma kurallarına uygun olarak hazırlanan staj defteri staj yapılan yere onaylatılarak takip eden eğitim dönemi başladıktan en geç 4 hafta içinde staj komisyonuna teslim edilmelidir. Bu sürenin aşılması halinde staj defterleri kabul edilmeyecek ve müteakip dönem teslim alınacaktır. 

Rastgele seçme yöntemiyle staj yapılacak yerlere yapılan telefon kontrollerinde mazeret olmaksızın öğrencilerin firmada bulunmadığı veya firma yetkilileri ile yapılan görüşmede stajla ilgili şüpheli durumlar tespit edilirse, staj defteri teslim edilse dahi yapılan stajlar iptal edilecektir. 

Staj defterinin ilk bir veya iki sayfası staj çalışmasının yapıldığı işletmenin tanıtımı, organizasyon yapısı, aktiviteleri, sektör içindeki yeri, birimleri, staj yapılan birimde çalışan teknik personel durumu hakkında kısa bilgi verilir. (Bu sayfalar staj çalışma günü olarak sayılmaz.) Tanıtım sayfalarından sonra, staj süresince yapılan işler ve ilgili temel bilgiler, kullanılan cihazlar ve özellikleri, yapılan testler ve ölçümler ve katkı verilen çalışmalar özetlenir. Defterin son sayfasında, staj çalışmasının öğrenciye kazandırdığı bilgi ve deneyim açıklanır. Ayrıca, staj sırasında varsa karşılaşılan zorluklara değinilir. 

Staj Defteri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir: 

 • Staj defterine yazılacak yazılar bilgisayar ile yazılır.
 • Bilgisayarda yazılacaksa Font: Times New Roman, Punto: 12, Satır aralığı: 1.5 olmalıdır.
 • Staj defterindeki yazılar fotokopi olamaz.
 • Anlatımda pasif fiiller kullanılacaktır. (yapıldı, görüldü vb.)
 • Staj süresince yapılacak işler günlük olarak yazılmalıdır.
 • Staj süresinde her bir gün için, yapılan işlerin detaylı açıklaması ve her iş sonunda elde edilen bilginin özeti tek sayfada verilmelidir.
 • Staj defteri dokümantasyon bilgilerinin ekleneceği bir defter değildir. (Örneğin, “disk nedir?” “Cd-rom nedir?”  vs bilgiler/tanımlar yazılamaz.
 • Staj defterinin her sayfası, öğrencinin staj yaptığı işyeri kısımlarının yetkili amirleri tarafından onaylanır (imza, kaşe, vs. ). Öğrenci defterini staj süresi içinde doldurur ve çalışma süresinin sonunda gerekli diğer bölümleri de işletme yetkililerine onaylatır. 

STAJ DEĞERLENDİRMESİ 

-Stajlar aşağıdaki dört konuya bakılarak değerlendirilir:

 • Stajın içeriğinin yapılan staj türüne uygunluğu
 • Staj defter düzeni (imza, mühür, içerik, özgün cümleler, ek dosyalar, vs.)
 • Staj Sicil Fişi
 • Staj Mülakatı

-Staj sürelerini, staj günlerinizden kesintiler olabileceğini göz önüne alarak ayarlayınız.

-Mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj değerlendirmeleri, teslim dönemleri beklenmeksizin, staj tesliminden sonra en geç 1 hafta içinde sonuçlandırılır.

Yazılım Staj Konuları

Mobil Uygulamalar

Gömülü Sistem Programlama

Biyometri (iz, yüz, parmak izi, vs.) Uygulamaları

BS/YBS ((Yönetim) Bilişim Sistemleri) Uygulamaları (ERP, SAP, e-ticaret, vs.)

Yazılım Performans Testleri ve Analizi

Veri Madenciliği Uygulamaları

Animasyon, Bilgisayar Grafikleri ve Oyun Programlama Uygulamaları

Veritabanı Uygulamaları

Veritabanı Analizi, Optimizasyonu ve Yönetimi

Bilgisayar Görmesi ve Yapay Zekâ Uygulamaları

Web Programlama

Sistem Programlama

Bilgisayar Güvenliği ve Kriptoloji

Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri

Siber Güvenlik

Donanım Staj Konuları

Bilgisayar Organizasyonu, Bilgisayar Mimarileri

Entegre Devre tasarımları ve imalatı, VLSI

VHDL, SystemC, Verilog vb. Gömülü sistem tasarımı ve uygulamaları.

Mikro-denetleyiciler, mikro-işlemciler

Endüstriyel Otomasyon sistemleri, PLC

Robotik uygulamalar

İz-yüz-parmak-göz-lastik tanıma sistemleri

Otomobil, otobüs vb. araç özellik kontrolleri (mesafe, fren, ıslak yol, klima)

Veri iletişimi, Bilgisayar Ağları, Ağ Güvenliği

Fabrika cihaz takip-kontrol sistemleri

Kamera takip, radar, bilgisayarlı güvenlik sistemleri

Araç takip-kontrol sistemleri

Tıp-telefon-ticari-endüstri-askeri alanlarda sayısal işaret işleme

Bilgisayar donanım performans testleri

Cep ve mobil sistem teknolojileri

Monitör, dokunmatik ekranlar, LCD TV, plazma TV

Siber Güvenlik

UYARI: 

Örneğin 35 gün staj yapan bir öğrencinin stajı tam gün kabul edilecek yeterlilikte bile olsa 30 günü kabul edilir. Eğer hatalardan dolayı kesintiler yapılacaksa, öğrencinin lehine olması açısından, 35 gün üzerinden düşülerek kesintiler yapılacaktır. 7 günlük bir kesinti yapılırsa 28 gün kabul edilir.

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bİlgileri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kat:2 58140    Kampüs / SİVAS

0 346 219 1010 / 2473 
(Bölüm Sekreterliği / Öğrenci İşleri)
bilmuh@cumhuriyet.edu.tr


Kullanıcı Girişi

Konum

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account